Dette kurset vil ikkje gå i 2024/25

Hest som hovud- eller tilleggsnæring kan bidra til å skapa arbeidsplassar og aktivitet på gardane og representera ei inntektskjelde for eigarane i tida framover.

Studiet Hest i næring går nærare inn i eit breitt spekter av hesteverksemder og måtar å bruka hesten i næringsutvikling, og vil og gje studentane ei brei forståing av hesten si rolle i norsk bygdeliv og identitet. Studenten får moglegheit til å bruke eigen verksemd i oppgåvearbeid, og får konkret tilbakemelding på korleis han/ho kan vidareutvikle tilbodet sitt, eller starte opp noko nytt. Arealplanlegging som tek omsyn både til hesten og andre brukarar er og ein viktig del.

Studietilbodet vender seg til ei brei målgruppe, blant anna personar som:

Modulen Hest i næring (HiN I) utgjer 30 studiepoeng.
Modulen kan inngå som del av år 2 i Bachelor i nyskaping og regenerativ utvikling.

Studiet består av seks samlingar. Ei av desse blir halden ved ein viktig hesteinstitusjon i Europa. Les meir om praksisveker her.

Studieplan HiN modul I

Pris: 2023/2024:

NOK 35 000,-

Studieansvarleg:

Førsteamanuensis Rhys Evans

Studietilbod