Høgskulen for grøn utvikling

Bli med i kampen for eit grønare samfunn: Vel landets einaste regenerative høgskuleutdanning!

flower-heart

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på naturnær verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling. 

Ordet regenerativt tyder fornying. Menneskelege aktivitetar som står i vegen for naturen sin evne til fornya seg sjølv øydelegg for alt liv, no og i framtida. Regenerativ utvikling er nærings- og samfunnsutvikling innanfor dei rammer naturen set.

Bachelorstudium

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og regenerativ utvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk), og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå. Utvikling på lag med dei verdiskapande kreftene i naturen er særleg vektlagt.

Eksamen

Høgskulen for grøn utvikling følger en fastsatt studieplan for hvert studium, dermed blir studentene automatisk oppmeldt til alle ordinære eksamener.

Praksissamlingar

Nesten alle kursa ved HGUt har praksissamling. Her (ei samling på to – tre dagar) møtest studentane på ein stad eller i eit miljø med relevans for studiet. Saman med forelesarar vil ein arbeida med praktiske oppgåver og møta menneske med særleg erfaring og kompetanse på det aktuelle temafeltet.

HGUt skal vera ein leiande leverandør av regenerative utviklingsstrategiar for nyskapande og framtidsretta (lokal)samfunnsutvikling 

Kunnskap for utvikling! er vår viktigaste kunnskapstilnærming. Med dette slagordet ønskjer me å tydeleggjera både vår institusjonelle rolle som forskingsaktør i utviklingsprosessar og vektlegginga i undervisninga.

HGUt skal:

Historia til HGUt

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er ei sjølveigande stifting med campus på Bryne i Rogaland med overordna mål om å vera ein sentral premissleverandør i den nødvendige overgangen til eit meir naturnært samfunn.

Fram til 31.12.19 heitte organisasjonen Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), og var organiserisert som samvirkelag. Endringa frå HLB til HGUt skjedde grunna offentlege krav til eigarform i privat høgskuleutdanning, men også for å sikra sjølvstende og akademisk fridom i forskings- og utdanningsarbeid.

Dagfinn Høybråten stod for den offisielle opninga av høgskulen 12. mai 2005. Same år vart høgskulen sikra eit lite offentleg tilskott via statsbudsjettet. Brorparten av inntektene til HGUt kjem i dag frå studentbetaling og fou-arbeid.