Høgskulen for grøn utvikling følger en fastsatt studieplan for hvert studium, dermed blir studentene automatisk oppmeldt til alle ordinære eksamener.

Trekk før eksamen

Trekk før eksamen må gjøres senest 14 dager før eksamensdato.

Eget trekk før eksamensskjema skal fylles ut og leveres/ sendes til administrasjonen ved HGUt. Som dokumentasjon på at du har levert trekk før eksamen får du en kopi av skjemaet med underskrift og stempel. Denne kvitteringen er din dokumentasjon på at du har levert innen tidsfristen.

Kan du ikke vise til gyldig dokumentasjon, må du sende inn en søknad om å få trekke deg fra eksamen etter trekkfristen. Dette må gjøres innen rimelig god tid, senest 1 uke før eksamen arrangeres. Ved ”ikke møtt” til eksamen vil du miste ett forsøk.

Trekk under eksamen blir regnet som et forsøk.

Trekk før eksamen sendt pr. e-mail eller muntlige meldinger er ikke gyldig.
Ved trekk før eksamen blir du automatisk oppmeldt til kontinuasjons eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som trekker seg fra ordinær eksamen innen fast satt frist eller stryker til ordinær eksamen, vil bli automatisk oppmeldt til kontinuasjonseksamen i gjeldende emne(r).

Regler for trekk fra kontinuasjonseksamen er de samme som ved ordinær eksamen

Sykemelding

Dersom sykdom hindrer studenten i å møte til eksamen, må sykemelding som omfatter eksamensdagen og gjeldende eksamen(r) leveres. Dersom det ikke er mulig å legge frem sykemelding på eksamensdagen, må den leveres/ poststemples senest en uke etter eksamensdagen.

Forbedring av karakterer

Det er mulig å forbedre karakterer. Dette kan skje ved ordinære eksamener. Kostnad for dette er kr 3000,-

Eksamensformer

Eksamensformene ved Høgskulen for grøn utvikling er: skriftlig, muntlig og prosjektoppgave.

Gjennomføring av eksamen

Det vises til § 8 Gjennomføring av eksamen i eksamensreglementet for Høgskulen landbruk og bygdenæringar.

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting

Lov av 12.mai 1195 nr. 22 om universiteter og høgskoler
§52 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting (utdrag)

    1. Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine presentasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
    2. Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis skriftlig eller muntlig etter sensors valg.
    3. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakter er fastsatt.

Klage på karakterfastsetting

Når du klager på eksamensresultatet og ber om ny vurdering, kan utfallet bli til gunst eller ugunst for deg. Resultatet kan ikke påklages.

I henhold til § 50 nr. 4 lov om universitet og høgskoler, skal ny sensur foreligge innen 3 uker etter at HGUt har mottatt klagen.

Skjema for klage på karakterfastsetting finner du her.

Behov for særordning under eksamen?

Studenter som av medisinske årsaker eller andre grunner har behov for spesielle ordninger under eksamen må søke om dette for hver ordinære eksamensperiode og innen fastsatte frister.

Studenter med kroniske lidelser/ sykdommer kan få godkjent særordning under eksamen for hele studietiden.

Søknad om særordning fylles ut på eget skjema.
Du kan laste ned søknadsskjemaet her.

Svar på søknaden blir gitt fortløpende. Søkeren får skriftlig tilbakemelding.
Søknadsfrist: senest 2 uker før eksamen avholdes.

Utsending og tap av vitnemål

Ved fullført grad, vil skolen utstede ett vitnemål, og ett Diploma Supplement. Dersom en mister sitt vitnemål, kan en få nytt (med alle sidene stemplet DUPLIKAT/KOPI) etter skriftlig søknad. Dette forutsetter at informasjon om kandidat/eksamen ligger i vårt studiedministrative system.

Innholdsfortegnelse