Kurset Nyskaping og utviklingsarbeid handlar om å skapa verdiar – sosiale, kulturelle og økonomiske – utan å øydeleggja natur. Det handlar om:

 • Det skapande mennesket
 • Livskvalitet
 • Kreativitet
 • Ressursidentifikasjon og ressursutvikling
 • Natur- og kulturbasert utvikling
 • Stadutvikling
 • Samskaping og nettverksskaping
 • Korleis bruka lokale ressursar på nye måtar
 • Regenerativ samfunnsutvikling – det naturnære menneskesamfunnet

Det er nye idear og satsingar som endrar verda og skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping og utviklingsarbeid lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Korleis mobilisera for gode idear og livskraftige, regenerative lokalsamfunn?

Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor.

Studiet vil vera med å gje

 • Auka innsikt og forståing i verdiskaping (sosial, kulturell og økonomisk) og kreativitet.
 • Kunnskap om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå.
 • Personleg utvikling; handlekraft, vågemot, åpenheit, bevisstgjering av eigne evner og eige rom til å skapa, nysgjerrigheit og det å sjå nye samanhengar.
  Studiet vil motivera til

  • å starta eiga verksemd
  • å fornya eksisterande verksemder
  • produkt-, prosess- og metodeutvikling
  • utviklings-, undervisnings- og rettleiingsarbeid i offentlege og private institusjonar
  • utvikling av nye næringar og yrke
  • stadutvikling
  • naturvern og kamp mot klimaendringar
  • eller rett og slett til å endra verda til det betre!

  Studieplanen er delt inn i to kurs, det eine på 30 stp og det andre på 10 + 20 stp:

  • NY 1: Nyskaping, endring og utvikling (30 stp)
  • NY 2:
  • Prosjektskildring (10 stp)
  • Utviklings-/BA-oppgåve (20 stp)

Ny 1 består av seks samlingar. Ei av samlingane er praksisveke på verdas største mat- og reiselivsmesse, Grüne Woche i Tyskland. Les meir om praksisvekene her.

Ny 2 består av ei full og to halve samlingar. Resten er individuelt arbeid med oppgåver. Studenten får full rettleiing i arbeidet. NY 2 har ikkje praksisveke.

STUDIEPLAN Nyskaping justert desember 2020

Prisar 2022/23:

NY1: 28 000 NOK

NY2: 18 500 NOK

Søk opptak her

Studieansvarleg:

Professor Dag Jørund Lønning