Søra Lindland, Time

På Søra Lindland driv ein mjølkeproduksjon på rasen Jerseyfe. Det er satsa på denne lette rasen av omsyn til beitet og mikrolivet i jorda. Målet er drift i tråd med dei rammer og potensial naturen utgjer. Dei er såleis alt i gang med å prøva ut regenerativ skiftebeiting. Her flyttar ein dyra hyppig, med mål om at det alltid er nok gras att til aktiv fotosyntese og karbonfangst.

Forsøka er nett starta opp, men så langt er erfaringa at dette nok er lettare å få til med kviger enn med mjølkekyr. Gjennom deltaking i dette prosjektet, vil bøndene på Søra Lindland få meir kunnskap om regenerativ beiting, møta andre som prøver ut det same, og, ikkje minst, hausta eigne erfaringar.

Forsøk med regenerativ beiting er alt i gang på Søra Lindland. Foto: Dag Jørund Lønning
Miss Kvige 2020? Foto: Dag Jørund Lønning