Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar for oppdraget har vore seniorforskar Johan Barstad.

Rapporten ligg no føre. Eit hovedfunn er at verdikjeder innanfor vidarefordeling og sal av vilt må vera lokale for å vera effektive. Lokalsamfunnet må spela ei viktig rolle. Det finst og eksisterande foredlingsnettverk som kan nyttast betre.

Les rapporten:

Barstad, Johan 2017: Frå villmark til spisebord. Betre utnytting av viltressursane til glede for jegerar, grunneigarar, næringsaktørar og konsumentar. HLB Arbeidsrapport 2, 2017