HLB forsker på barn i landbruket

Hvorfor deltar barn mindre på gårdene nå enn før? Hvilke konsekvenser har det? Er det ønskelig? Hva gjør barna når de er med i arbeidet på gården? Hva ønsker de å gjøre, og hvordan kan vi legge til rette for det?

Dette er spørsmål HLB nå tar tak i ved å igangsette forskningsprosjekt omkring temaet Barn i landbruket.

Tiden barn deltar i gårdsarbeid har gått dramatisk ned de siste tiårene. Dette har negative følger for rekruttering til næringa. Med færre arbeidstimer på bruket, minker unges forståelse for, kompetanse i og eierskap til næringa. Årsakene til nedgangen er flere, og mye henger sammen med økt mekanisering og industrialisering av landbruket. Den rollen barn har i gårdsarbeidet har dermed også endret seg, og flere av de arenaene hvor barn tidligere deltok, er endret eller nå uaktuell arena for barn. Eksempelvis var slåttonna tidligere et generasjonsmøte over flere dager, tuftet på behovet for flest mulig hender og manuell arbeidskraft. I dag utføres samme arbeidet gjerne av et mindre team, som gjør den unna på få dager uten videre inngripen i familielivet. I tillegg til nevnte endringer krever skole, organiserte fritidsaktiviteter utenfor gården og en hverdag preget av elektronikk mer tid av barna nå enn før.

Til tross for dette, er ikke barn blitt helt borte fra gårdene og drifta. En god del av barna i gårdbrukerfamilien deltar fortsatt i gårdsarbeidet i større eller mindre grad, men det finnes få eller ingen studier og dokumentasjon på hva de gjør der, eller hvordan aktiviteten varierer mellom ulike typer gårdsbruk. Barn har også fått nye innganger til gårdene og landbruket gjennom mer profesjonaliserte kanaler som «Inn på tunet», 4H-gårder osv. Vil disse tilbudene kunne erstatte kunnskap, interesse og motivasjon barn tidligere fikk på familiens egen gård?

Temaet er uutforsket, spørsmålene mange, og for å kunne legge til rette for barns fortsatt viktige deltakelse i landbruket trengs kunnskap om hvordan bildet faktisk ser ut på gårdene i dag. Hvilke aktiviteter og arbeid deltar barn fortsatt i? Hva kan de delta i med nye maskiner, restriksjoner og krav. Og ikke minst; hva er barn av i dags egen motivasjon for å delta i gårdsdrifta? Tiltrekkes de av nærkontakt med dyrene, maskinene, tid med resten av familien i arbeidet, eller bare det å være ute? Hvordan ser gården og gårdsarbeidet ut med barneøyne, og hvordan kan vi legge til rette for at de fremdeles skal føle seg hjemme i og delaktig i gårdsdrifta?

 Forprosjektet Barn i landbruket har som mål å etablere en kunnskapsoversikt på feltet, samt utforme et større forskningsprosjekt som skal kartlegge barns deltakelse i norsk landbruk i dag. Dette skal gjøres i nært samarbeid med næringa selv, fagorganisasjoner, relevante forskningsmiljøer og andre aktører med interesse for temaet. HLB inviterer til bred dialog i prosessen, slik at problemstillinger og metoder i hovedprosjektet skal bli mest mulig relevant og målrettet. Forprosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, Nordland Fylkeskommune, Nordland og Steigen Bondelag, og skal være ferdigstilt 01.04.2016.

For ytterligere informasjon, innspill eller spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Maria Almli:

E-post: [email protected]
Mobil: 41647747