Informasjon om praksissamlingar 2023 – 2024- gjennomføring og kostnader

Studentane på Nyskaping 1 gjer kvart år feltarbeid under Grüne Woche i Berlin

Nesten alle kursa ved HGUt har praksissamling. Her (ei samling på to – tre dagar) møtest studentane på ein stad eller i eit miljø med relevans for studiet. Saman med forelesarar vil ein arbeida med praktiske oppgåver og møta menneske med særleg erfaring og kompetanse på det aktuelle temafeltet.

HGUt subsidierer nokre av kostnadene for praksissamlingane med eigne midlar. Dette gjer me for at flest mogleg skal ha høve til å delta (NB! Kursa har same pris uavhengig av om ein deltek på praksissamling eller ikkje. Det same gjeld om vekene ikkje kan gjennomførast – jmf. nederst på sida). Høgskulen dekkjer følgjande på dei ulike 30 stp-kursa (me tek atterhald om eventuelle endringar):

Samfunn og utviklingsarbeid 1

Praksissamlinga går til eit område i Noreg eller i andre land i Europa som har utmerka seg innanfor lokalt utviklingsarbeid.

HGUt dekkjer :

 • Flyreise t/r SVG (eller frå andre flyplassar dersom kostnaden ikkje er større) dersom praksisveke skjer utanlands.
 • Eventuell nødvendig transport lokalt mellom praksisaktivitetar. Transport frå flyplass til praksisområde er IKKJE dekka, og studenten må pårekna å ordna dette sjølv.
 • Enkel overnatting i dobbeltrom (måltider er i utgangspunktet ikkje inkludert, men på nokre av overnattingsstadene me nyttar er frukost inkludert i overnattinga)

Samfunn og utviklingsarbeid 2

Praksissamlinga går til eit utvalt norsk lokalsamfunn. Her skal studentane arbeida saman for å kartleggja potensial, utfordringar og pågåande utviklingsarbeid. Arbeidet skjer i samarbeid med lokale myndigheiter og lokalt næringsliv.

HGUt dekkjer:

 • Enkel overnatting i dobbeltrom
 • Frukost og lunsj under praksisdagane
 • Eventuell nødvendig fellestransport lokalt under praksisdagane

Regenerativt landbruk

Praksissamlinga 2021/22 blir ei to dagars workshop om regenerative dyrkingsteknikkar og marknadshage. Dette skjer på eit eller fleire gardsbruk i Norge. Val av stad for praksisveke skjer i løpet av haust/vinter.

HGUt dekkjer:

 • Enkel overnatting i dobbeltrom i regionen der garden ligg
 • Lunsj under workshop (andre måltider er i utgangspunktet ikkje inkluderte, men på nokre av overnattingsstadene me nyttar er frukost inkludert i overnattinga)

Studentane bør ha tilgang på privatbil under opphaldet (her kan ein gå saman fleire).

Sirkulær økonomi

Praksissamlinga går til ein by eller eit område i Nord-Europa som har utmerka seg innanfor utvikling av sirkulær økonomi.

HGUt dekkjer:

 • Flyreise t/r SVG (eller frå andre flyplassar dersom kostnaden ikkje er større)
 • Eventuell nødvendig lokal transport mellom praksisaktivitetar. Ikkje transport frå flyplass til praksisområde.
 • Enkel overnatting i dobbeltrom (måltider er i utgangspunktet ikkje inkludert, men på nokre av overnattingsstadene me nyttar er frukost inkludert i overnattingsprisen)

Landskap og utvikling

Praksissamlinga er ei øving i det å lesa eit landskap, og finn stad i jærregionen i Rogaland.

HGUt dekkjer:

 • Enkel overnatting i dobbeltrom
 • Frukost og lunsj under praksisdagane
 • Eventuell nødvendig fellestransport lokalt under praksisdagane

Hest i næring

Praksissamlinga er ei vitjing ved eit sentralt kunnskapsmiljø for hest og hestesport i Nord-Europa.

HGUt dekkjer:

 • Flyreise t/r SVG (eller frå andre flyplassar dersom kostnaden ikkje er større).
 • Eventuell transport lokalt mellom praksisaktivitetane. Ikkje transport frå flyplass til praksisområde
 • Enkel overnatting i dobbeltrom (måltider er i utgangspunktet ikkje inkludert, men på nokre av overnattingsstadene me nyttar er frukost inkludert i overnattingsprisen)

Nyskaping og utviklingsarbeid 1

Praksissamlinga går til verdas største innovasjonsmesse knytt til landbruk/mat, Grüne Woche i Berlin.

HGUt dekkjer:

 • Flyreise t/r Sola – Berlin (eller frå andre flyplassar dersom kostnaden ikkje er større). Transport frå flyplass til overnattingsstad må studenten ordna sjølv.
 • Enkel overnatting i dobbeltrom (måltider er i utgangspunktet ikkje inkludert, men på nokre av overnattingsstadene me nyttar er frukost inkludert i overnattingsprisen)
 • Inngangsbillettar 2 dagar til messa

NB! Det er forventa at studentane nyttar to heile dagar på messa (minimum 7 timar pr dag).

 Nyskaping og utviklingsarbeid 2 har ikkje praksissamling.

Alle andre utgifter til praksissamlingane må studentane dekka sjølve.

NB! Praksissamlingane følgjer i utgangspunktet vanlege studietider (dagtid), og er ikkje å likna med ein studietur med fulle dagar med program. HGUt har berre ansvar for å leggja til rette for det faglege programmet, ikkje eventuelle sosiale aktivitetar utanom studietidene.

Me tek atterhald for at praksissamlingane kan gjennomførast etter planen (i forhold til smittesituasjon, smittevernsreglar, grense-/karantenereglar og nivået på fly-/overnattingsprisar). Om ikkje gjennomføring er mogleg, vil me tilby alternativ undervisning.