Offentleg informasjon kan vere ei viktig kjelde for forsking. Under er ei liste av nokre av dei fremste kanalane for formidling av offentleg informasjon. Sjå elles nettsidene til dei enkelte kommunane og fylkeskommunane.

–   Rettsdata.no
Juridisk oppslagsverk med kommentarar.

–   Lovdata.no
 Full oversikt over oppdaterte norske lovar, sentrale og lokale forskrifter, nye rettsavgjerder samt avgjerder frå den europeiske menneskerettsdomstolen.

–   Noreg.no
Nettside med oversikt over digitale tenester frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar.

–   Regjeringen.no
Informasjonstenesta til regjeringa, departementa og Statsministerens kontor til offentlegheita.

–   Statsmaktene
Dokument frå Storting, regjering og domstolar frå 1814. Administrert av Nasjonalbiblioteket.