Arealkrevjande utbyggingar som miljø- og samfunnspilotar?

Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i planlegging og gjennomføring av arealkrevjande utbyggingar. Negative miljøpåverknader (t.d. klimautslepp) må kuttast, og samtidig må ny kunnskap om m.a. karbonfangst, bygging av matjord og tilrettelegging for biologisk mangfald  byggjast inn i prosjektdesign.

Denne arbeidsrapporten presenterer ein modell for effektivt å identifisera og synleggjera ei utbygging sin kostnader og inntekter – hovudsakleg på miljøsida.

 

Lønning, Dag Jørund 2019: Budsjettmodellen. Kan arealkrevjande utbyggingar bli pilotar for miljø- og samfunnsnytte? HLB Arbeidsrapport 1, 2019

 

Lastast ned her:

HLB Arbeidsrapport 1 2019 Budsjettmodellen webversjon.