Close

Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle.

Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle.

Samfunnsforskaren både kan og bør verta ein meir aktiv aktør i utviklingsprosessar, seier HLB-rektor Dag Jørund Lønning i den nye boka Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle.

Boka introduserer og definerer forskaren som nyskapar – som direkte medverkar i sosiale, kulturelle og økonomiske verdiskapings- og utviklingsprosessar. Samfunnsforsking kan gjerast langt meir ”nyttig” for andre utviklings- og samfunnsaktørar, hevdar forfattaren, og tek til ordet for å endra fokus og mål frå forsking til forsking for, frå distansert observasjon til deltakande nærleik.

Forfattaren byggjer gjennom boka opp eit alternativt kunnskapsmål – utviklingskompetanse – forskingsbasert kunnskap for nyskaping og positiv endring.

Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar på Jæren. Han har ein sosialantropologisk og prosessfilosofisk dr. philos. – grad om nyskaping i norske regionar og bygdesamfunn, og har mange års erfaring frå utviklingsretta forskingsarbeid både i Noreg, Europa og i land på den sørlege halvkula. Lønning har skrive ei rekkje fagbøker og artiklar om bygde- og regionalutvikling, landbruk, nyskaping og natur- og kulturbasert stad/næringsutvikling.

Boka er utgjeven på Tapir akademisk forlag.