Close

Publikasjonar

Velkommen på Kompostfest 2020!

Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka. Om å byggja natur» inviterer Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) til ei storstilt feiring av gjenbruket og den sirkulære økonomien. Kompost og kompostering – omdanning av organisk avfall til det viktigaste av alt, levande mold – er Continue Reading

Arealkrevjande utbyggingar som miljø- og samfunnspilotar?

Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i planlegging og gjennomføring av arealkrevjande utbyggingar. Negative miljøpåverknader (t.d. klimautslepp) må kuttast, og samtidig må ny kunnskap om m.a. karbonfangst, bygging av matjord og tilrettelegging for biologisk mangfald  byggjast inn i prosjektdesign. Denne arbeidsrapporten presenterer ein modell Continue Reading

Barn i landbruket

Rapporten er skrevet av prosjektleder og HLB-forsker Maria Almli. Forprosjektet har vært finansiert av Steigen og Nordland Bondelag, Nordland fylkeskommune og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Denne rapporten markerer avslutningen av forprosjektet Barn i landbruket. Forprosjektet har hatt som mål å kartlegge behovet for, og utarbeide et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt omkring temaet Barn i Continue Reading

Å læra verda å fø seg sjølv

Dag Jørund Lønning, professor/rektor HLB Industrilandbruket øydelegg planeten sine naturressursar i rekordfart. “Billeg mat” blir det heller ikkje av denne produksjonsforma. Snarare tvert om. Alternativet? Me må heia det me klarar på den lokale matrevolusjonen! Moldinteressa blømer. Utanfor landbruket.. I tida etter Jordboka kom i fjor haust har eg reist land og strand med foredrag Continue Reading

Korleis kan norsk vilt gje meir næringsutvikling?

HLB har gjennomført eit forprosjekt om næringsutvikling basert på viltkjøt. Oppdragsgjevar har vore Norges Jeger og Fiskerforbund. Prosjektleiar for oppdraget har vore seniorforskar Johan Barstad. Rapporten ligg no føre. Eit hovedfunn er at verdikjeder innanfor vidarefordeling og sal av vilt må vera lokale for å vera effektive. Lokalsamfunnet må spela ei viktig rolle. Det finst Continue Reading

Om lokal mat og distriktsløftet som ikkje kom

Av professor Dag Jørund Lønning Satsing på nye matspesialitetar og lokal foredling skulle gje bygda og småskalalandbruket nye bein å stå på. Og ja, matspesialitetane har kome, men dette distriktsløftet er knappast mogleg å få auga på i dag. Kva skjedde? Ny forskingsrapport: Korleis kan lokal mat gje meir lokal verdiskaping? Saman med kollega Johan Continue Reading

Nyskaping på garden. Kva det eigentleg handlar om

Av Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved HLB   Nyskaping er risikofylt og særs krevjande. «Løna» kan derimot vera uendeleg stor. Gardsfellesskapet forvitrar Me menneske er fellesskapssøkjande. Og ein gong var den norske garden eit fellesskap i seg sjølv. Fleire generasjonar delte både arbeidsbyrder, gleder og sorger. Over forholdsvis kort Continue Reading

Kommunereform og norsk motmakt

Av professor Dag Jørund Lønning Nok ein gong skal store samfunnsendringar pressast fram ovanfrå. Igjen er det sentralmakta, deira utvalde “ekspertar” og regionale allierte i næringsliv og politikk som er pådrivarane. Og nok ein gong vaknar den norske motmakta. Mangeårig forskings- og utviklingsarbeid rundt folkeleg mobilisering har lært meg ein ting: Det er alltid mykje Continue Reading

Rhys Evans med bok om den nye hesteøkonomien

Førsteamanuensis Rhys Evans ved HLB er ute med ny bok: “The New Equine Economy of the 21st Century”. Basert på de sosiale og økonomiske endringene i Europa i det 21. århundre, presenterer han en ny visjon rundt hesteindustrien. Hvordan gir disse endringene nye muligheter for innovasjon og bygdeutvikling? Boka kjem ut på Wageningen Academic Publishers. Les Continue Reading

Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap

Debatt- og fagboka Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap er no utgjeven på Boksmia forlag. Boka er skriven av Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdenæringar og presenterer resultat og erfaringar frå 15 års arbeid med temaet nyskaping i distrikts- og region-Noreg. I boka blir me betre kjende med  menneske Continue Reading

Dialogbasert utvikling. Manual for lokal mobilisering og demokratifornying.

Mobilisering – det å få andre med – er noko av det vanskelegaste i alt utviklingsarbeid. Dette er uansett om ein arbeider for å utvikla organisasjonar, bedrifter, bygder, regionar eller byar. For første gong i Norge, kjem det no ein «manual» i det å leggja til rette for effektive og involverande mobiliseringsprosessar. Boka er skriven Continue Reading

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange utviklingsprosjekt slit med måloppnåing, så også Liv i fjøsan. Rapporten presenterer ei ny forklaring på kvifor: Dei aller fleste offentleg støtta bygdeutviklingsprosjekt er rigga med milepålar og indikatorar der Continue Reading

Korleis leggja til rette for bygdeutvikling? HLB Arbeidsrapport 1, 2013

Korleis etablera gode rammer for lokale utviklingsprosjekt? Dette er tema i denne sluttevalueringa av prosjektet “Liv i fjøsan. Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Mange utviklingsprosjekt slit med måloppnåing, så også Liv i fjøsan. Rapporten presenterer ei ny forklaring på kvifor: Dei aller fleste offentleg støtta bygdeutviklingsprosjekt er rigga med milepålar og indikatorar der Continue Reading

Rettleiar for lokalsamfunnsutviklarar

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning, har skrive ein rettleiar i lokalsamfunnsutvikling på oppdrag for konferansesamarbeidet mellom vestlandsfylka, Vestlandsk Vidsyn. Rettleiaren byggjer på modellen Lønning har utvikla gjennom mange år som bygdeutviklingsforskar, innovasjonsallmenningen. Rettleiaren kan lesas eller lastast ned frå Vestlandsk Vidsyn sitt fagbibliotek. Lenk til rettleiar i lokalsamfunnsutvikling.

Sluttrapport Med gründerblikk på bygderessursar

Studentarbeida frå prosjektet Med gründerblikk på bygderessursar er samla i ein eigen sluttrapport. Studentane frå HLB og HiL skriv her om bygderessursar, kreativitet, bygdeutvikling, landbruk, opplevingsnæringar, kompetansearbeidsplassar på bygdene og nye forretningsmodellar. Innleiingskapittelet presenterer program, pedagogikk og erfaringar: HLB Rapport 3, 2012.

Kva er eigentleg Jæren? HLB Arbeidsrapport nr 1, 2012

I denne arbeidsrapporten presenterest resultatet frå ei landsomfattande undersøking om holdningar og assosiasjonar til Jæren, landbruk, jordvern og landskapskonfliktar. Arbeidsrapporten er del av HLB sitt fou-prosjekt “Kva er Jæren? Verdien av det landbruksproduserte jærlandskapet for andre brukargrupper”. Arbeidsrapporten kan fritt lastast ned her

Tilflyttarar til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg

Dag Jørund Lønning (red), Johan Barstad og Rhys Evans, 2012: Tilflytting til utkant-Noreg? Tilflyttingsbygda Finnøy viser veg. HLB Rapport nr 2. ISBN 978-82-93079-04-0 83 s Pris 250,- Mange regionar, kommunar og bygder i Noreg arbeider i dag med tilflyttingsproblematikk. Nokre lukkast betre enn andre. Denne rapporten handlar om ei bygd som har lukkast godt så Continue Reading

Artikkel av Rhys Evans, 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on”.

Evans, Rhys 2010: ‘New virtue in virtuous forests: community woodlands in Scotland a decade on.’ In Ambrose-Oji, B.,  and Fancett, K., (Eds.), 2011, Woods and forests in British society: progress in research and practice. Forest Research Monograph: 3. Farnham Surrey, Forest Research. pp 87 – 93. ISBN 978-0-85538-828-7

Artikkel av Rhys Evans 2011: Case Study Methods for Sustainability Research

Evans, Rhys 2011: “Case Study Methods for Sustainability Research” in Franklin, A and Blyton, P (eds) Researching Sustainability: A Guide to Social Science Methods, Engagement and Practice. Earthscan: England. (2011). http://books.google.com/books?id=QfJBYgEACAAJ&dq=researching+sustainability&hl=en&ei=CvgBTqmBOoS48gPV1OXEAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA

HLB Arbeidsrapport nr 1, 2011: Nytt liv i gamle løer?

HLB gjennomfører ei følgjeevaluering av Fylkesmannen i Nordland sitt pilotprogram “Liv i fjøsan – fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”. Programmet skal produsera kunnskap om korleis dei mange tomme driftsbygningar i Nordland og landet forøvrig eventuelt kan takast i bruk til nye næringsformål, og resultata frå satsinga vil vera relevante for alle som ønskjer Continue Reading

Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle.

Samfunnsforskaren både kan og bør verta ein meir aktiv aktør i utviklingsprosessar, seier HLB-rektor Dag Jørund Lønning i den nye boka Den skapande forskaren. Teoretiske, metodiske og strategiske fundament for ei utviklingsretta forskarrolle. Boka introduserer og definerer forskaren som nyskapar – som direkte medverkar i sosiale, kulturelle og økonomiske verdiskapings- og utviklingsprosessar. Samfunnsforsking kan gjerast Continue Reading

Nyskaparen og ressursgrunnlaget. Om å få auga på ressursane rundt seg.

Ei gruppe av HLB sine studentar innan årsstudiet i Nyskaping og bachelorstudiet i Bygdeutvikling har skreve eit spennande notat om ressursgrunnlaget for nyskaping i bygdesamfunn. Bakke, Hanne Kari Wedøe, Åse Ingebjørg Homme, Gunhild Lovise Maudal, Kristin Skrettingland-Haarr: Nyskaparen og ressursgrunnlaget. Om å få auga på ressursane rundt seg. Last ned

Fellesskapsturisme. Reiseliv som kjelde til lokal utvikling.

HLB lanserer ny modell for bygdeturisme Korleis kan reiseliv gjerast til vekstnæring i bygde-Noreg? HLB sin nye forskingsrapport Fellesskapsturisme.  Reiseliv som kjelde til lokal utvikling. Dømet Ringholmen på Nordmøre  lanserer ei ny tilnærming til reisemålsutvikling der ein legg langt større vekt på lokale/regionale turistar og breiare nettverk av lokale leverandørar/medverkarar. Rapporten byggjer på forskingsprosjektet Ringholmen som Continue Reading