Close

Landbruk, bygde- og lokalsamfunnsutvikling

HGUt leiar storsatsing på naturbyggjande/regenerativt landbruk i Rogaland

Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet med å utvikla ei større pilotsatsing på naturbyggjande (regenerativt) landbruk i Rogaland. Prosjektet skal utforska korleis landbruket framover kan bli eit viktig verktøy i kampen mot øydeleggjande klimaendringar og akselererande naturmangfaldstap. 13 gardar over heile fylket (kan bli fleire) Continue Reading

Bryne som regionsenter. Om gjerestader, verestader og gjereverestader

Kva er eit regionsenter? Og kvalifiserer Bryne i realiteten til ei slik nemning? Korleis kan me løysa arealkonfliktane som oppstår rundt etableringar i eller utanfor sentrum? HLB presenterer ein ny måte å tenkja senter- og regionutvikling i Arbeisrapporten “Regionsenteret Bryne. Om gjerestader, verestader og gjereverestader” Arbeidsrapport Bryne regionsenter endeleg

Ny forskingsrapport: Den lokale maten gir for lite lokal verdiskaping

I den nye rapporten Lokal mat for lokal utvikling, ser professor Dag Jørund Lønning og seniorforskar Johan Barstad frå HLB nærare på forholdet mellom lokal mat og verdiskaping i distrikta. Produktmangfaldet er stadig aukande i Noreg, men kvifor er lokal mat framleis så lite synleg både blant dei store aktørane i reiselivet og i matbutikken Continue Reading

Mykje misnøye med brannvarslingsanlegg i landbruket

I ein heilt fersk rapport frå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) kjem det fram mykje misnøye med brannvarslingsanlegga i landbruket. Rapporten byggjer på ei undersøking retta mot 1515 bønder i landets fremste landbruksfylke, Rogaland. Misnøye er først og fremst knytt til mange feilmeldingar og falske alarmar. Dette skapar igjen stor frustrasjon blant mange av Continue Reading

Reiselivsstrategi for Rogaland

HLB har vunne ein offentleg anbodsrunde om å få leia prosessen rundt utviklinga av ny reiselivsstrategi for Rogaland. Oppdragsgjevar er Rogaland Fylkeskommune, og destinasjonsselskap, utviklingsorganisasjonar, næringsorganisasjonar, transportselskap, enkeltbedrifter og offentleg verkemiddelapparat dannar styrings- og arbeidsgruppa. Prosjektleiar ved HLB er Eli-Grete Høyvik. Første samling i prosjektet fann stad på Preikestolhytta 20 – 21.08 under overskrifta ”Kva Continue Reading

Skal det bu folk i Utbygda?

Med utgangspunkt i den positive utviklinga i den vesle bygda Finnøya i hamsunkommunen Hamarøy set eit HLB-leia formidlingsprosjekt no fokus på framtida for norske utkantbygder. Finnøya har gjennom brei mobilisering klart å snu fråflytting til optimisme og folkevekst. Denne positive utviklinga skjer i ei lita ”utkantbygd” langt frå kommunesenteret Oppeid, og med ei rad utfordringar Continue Reading

Ringholmen som ressurs i kulturøkonomien

Stad- og næringsutvikling i kystlandskapet Målsetjinga med dette prosjektet var utvikla ein modell og strategi for korleis konsentrert utbygging av fritidseigedomar i ein kommune betre kan utnyttast som grunnlag for stad- og næringsutvikling. Dette er ei særs viktig problemstilling i ei tid der fritidsbefolkninga er i rask vekst i store delar av bygde-Noreg. Prosjektet hadde Continue Reading