Close

FoU

Nytt prosjekt: Kulturarv og formidling i Plonsk, Polen

A new dimension of culture in Płońsk The establishment of the Płońsk Region Museum in the former railway station building and the astronomical observatory with planetarium in the historic water tower are the main tasks to be carried out under the project entitled “Improving access to cultural resources in Płońsk”. But not only. The new Continue Reading

HGUt med på storskala kulturarvsatsing i Romania

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er norsk partner i eit stort utviklingsprosjekt for å restaurera Marghiloman Manor, ein herregard rundt 100 kilometer søraust for Bucuresti. Høgskulen skal samarbeida med med National Institute for Heritage (RO), Sonoro Assocation (RO) og The Paper Mill Association (RO) i ei satsing som blir støtta med meir enn 2 millionar Continue Reading

HGUt leiar storsatsing på naturbyggjande/regenerativt landbruk i Rogaland

Høgskulen for grøn utvikling, ved professor Dag Jørund Lønning, skal dei tre komande åra leia arbeidet med å utvikla ei større pilotsatsing på naturbyggjande (regenerativt) landbruk i Rogaland. Prosjektet skal utforska korleis landbruket framover kan bli eit viktig verktøy i kampen mot øydeleggjande klimaendringar og akselererande naturmangfaldstap. 13 gardar over heile fylket (kan bli fleire) Continue Reading

Velkommen på Kompostfest 2020!

Kompostfest 2020 Bryne Mølle 14 mars I samband med utgjevinga av prof. Dag Jørund Lønning si nye «Kompostboka. Om å byggja natur» inviterer Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) til ei storstilt feiring av gjenbruket og den sirkulære økonomien. Kompost og kompostering – omdanning av organisk avfall til det viktigaste av alt, levande mold – er Continue Reading

Arealkrevjande utbyggingar som miljø- og samfunnspilotar?

Akselererande klimaendringar og katastrofale naturmangfalds- og matjordstap tvingar oss alle til å tenkja nytt. Dette gjeld også i planlegging og gjennomføring av arealkrevjande utbyggingar. Negative miljøpåverknader (t.d. klimautslepp) må kuttast, og samtidig må ny kunnskap om m.a. karbonfangst, bygging av matjord og tilrettelegging for biologisk mangfald  byggjast inn i prosjektdesign. Denne arbeidsrapporten presenterer ein modell Continue Reading

Bryne som regionsenter. Om gjerestader, verestader og gjereverestader

Kva er eit regionsenter? Og kvalifiserer Bryne i realiteten til ei slik nemning? Korleis kan me løysa arealkonfliktane som oppstår rundt etableringar i eller utanfor sentrum? HLB presenterer ein ny måte å tenkja senter- og regionutvikling i Arbeisrapporten “Regionsenteret Bryne. Om gjerestader, verestader og gjereverestader” Arbeidsrapport Bryne regionsenter endeleg

Social Farming in Higher Education

SoFarEDU is an international project which will create a trans-national Higher Education curriculum and teaching materials for the field of Social Farming (SF). The project is led by Thüringer Ökoherz e.V. in Germany.    What is Social Farming? Across Europe, Social Farming has many names, including Care Farming, Social Care Farming, and even Grøn Omsorg. Social Continue Reading

Landbrukspolitikken undergrev verdsarvstatusen til fjordane. Tid for landskapspolitikk a la Sveits?

Radikale politiske grep må til for å stoppa attgroing og landbrukspessimisme i verdsarvområda i vestlandsfjordane    Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling   Kva skjer når landbruket forsvinn? Landbruk er den menneskelege aktivitet med størst estetisk innverknad på det kringliggjande naturlandskapet. Det gjeld både når landbruket er aktivt Continue Reading

Ungarske forskarar på vitjing hos HLB

I førre veke var tre ungarske forskarar frå Szeged-universitet på vitjing hos HLB. Dr. Rhys Evans har saman med landbruks- og reiselivsforskarane jobba med å utarbeide prosjektsøknad om EØS-midlar, over Eramus+-programmet. Prosjektsøknaden fokuserer på utdanning innan berekraftig reiseliv, og vil moglegvis føre til fleire ulike prosjekt i framtida. Besøket blei finansiert av Tudás Fundation of Knowledge.

– Jordvern er samfunnsinteresse

– Den beste måten å styrka jordvernet på, er å verta langt tydelegare på samfunnsnytte over tid, sa professor Dag Jørund Lønning då han la fram resultata frå dialogarbeidet i Prosjekt Makebytte. Forslaga frå det HLB-leia dialogutvalet vil gjera det betydeleg vanskelegare å byggja ned god matjord. Samtidig skal ein og sikra landbruksinteressene i dei Continue Reading

Nytt dialogprosjekt om jordvern og makebytte i landbruket

Skal nedbygging av matjord i det heile vera mogleg? Kva krav skal stillast til utbyggar? I det HLB-leia Prosjekt Makebytte møtest ulike arealinteressentar i jærregionen til verdiskapande dialog om forholdet mellom jordvern og andre samfunnsinteresser.  Bakgrunn Det blir framleis bygd ned mykje matjord i Noreg. Matjorda er spesielt utsett i område med høge arealverdiar og Continue Reading

Besøk fra Tsjekkia og Litauen

HLB har de siste årene hatt utviklingsorientert prosjektsamarbeid i både Litauen og Tsjekkia. Prosjektene har vært støttet med EØS-midler. Nylig besøkte delegasjoner fra disse to landene Særheim for å evaluere avsluttede prosjektet og diskutere videre samarbeid. Det ble gjensyn med flere representanter fra det Litauiske kulturdepartementet. Disse kom sammen med personer fra Riksantikvarens utenlandsavdeling. Fokus Continue Reading

Ny forskingsrapport: Den lokale maten gir for lite lokal verdiskaping

I den nye rapporten Lokal mat for lokal utvikling, ser professor Dag Jørund Lønning og seniorforskar Johan Barstad frå HLB nærare på forholdet mellom lokal mat og verdiskaping i distrikta. Produktmangfaldet er stadig aukande i Noreg, men kvifor er lokal mat framleis så lite synleg både blant dei store aktørane i reiselivet og i matbutikken Continue Reading

HLB som kunnskapspartnar i kyrkjerestaurering i Litauen

18.-19. Juli hadde professor Dag Jørund Lønning og dr. Rhys Evans verdiskapingskurs for lokalbefolkinga i bygda Kintai, i Litauen. Kurset er gjennomført som del av eit EØS-prosjekt om kulturarv i Litauen, der HLB har vore kompetansepartnar i restaureringa av ei kyrkje frå 1700-talet. Målet med prosjektet er å skape eit ressursgrunnlag for utvikling av turisme Continue Reading

Jærsmiå vil ha fokus på landskapsbasert verdiskaping

Jærsmiå si prinsipperklæring om næring, friluftsliv og vern vart overlevert til miljø- og klimaminister Tine Sundtoft på ein spesiell seremoni på Stora Marøy i Stavanger 30.04. Prinsipperklæringa har fått tittelen: “Privat eigedom. Velkomen!” Eit dialogbasert verdiskapingsprogram for jærlandskapet. Jærsmiå vil ha fleirbruk som gjennomgåande prinsipp, vern gjennom bruk, meir fokus på verdiskaping, og meir dialog Continue Reading

Jærsmiå inviterer til ny open dialogkveld: Bruk, vern og involvering i jærlandskapet

På forrige opne dialogkveld (i august 2014) var det smekkande fullt i festsalen på Klepp. Også denne gongen tek me opp eit tema som vedkjem ALLE, og me vil gjerne ha DEG med i dialogen om landskapsbruk, berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn. Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen, og sett av Continue Reading

Gratis dagskurs i dialogbasert areal- og samfunnsutvikling i jærregionen

Tid: Onsdag 15 april kl. 9 – 15. Stad: Genoloftet, Rogaland landbrukspark på Særheim i Klepp Vil du vera med og skapa eit jærlandskap med utviklingsrom både for landbruk, boligbygging, næringsutvikling, frilufts- og verneinteresser? Er du opptatt av levande og attraktive lokalsamfunn i regionen vår? Vil du læra effektive metodar for lokal mobilisering/involvering (å få Continue Reading

HLB med verdiskapingskurs i Litauen

I samarbeid med partnerar i Litauen har HLB fått EØS-midlar til m.a. å gjennomføra fleire verdiskapingsseminar knytt til restaurering av gamle slott/herregardar og kyrkjer i Litauen. Første utgåve av kurset går tidleg i september, 2014 Her skal 25 deltakarar studera korleis arbeidet med å restaurera det gamle og staselege Abromiskes Manor kan generera sosial, kulturell Continue Reading

Dialogarbeidet tok av

Fantastisk stemning og full sal (200!) då Jærsmiå, og resultata frå HLB sitt dialogarbeid, vart presentert offentleg i Klepp rådhus. Jærsmia si prinsipperklæring «Ja, me kan både verna matjorda og bygga for ei veksande befolkning!» vart offentleggjort og overlevert til Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. Blant dei 200 frammøtte var lokal- og regionalpolitikarar, forvaltar, representantar frå Continue Reading

Mykje misnøye med brannvarslingsanlegg i landbruket

I ein heilt fersk rapport frå Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) kjem det fram mykje misnøye med brannvarslingsanlegga i landbruket. Rapporten byggjer på ei undersøking retta mot 1515 bønder i landets fremste landbruksfylke, Rogaland. Misnøye er først og fremst knytt til mange feilmeldingar og falske alarmar. Dette skapar igjen stor frustrasjon blant mange av Continue Reading

SISTRE –prosjektet: Internasjonale prosjektdeltakere fikk det beste av Jæren

Studenter og forelesere fra HLB’s samarbeidspartnere i Frankrike og Tyrkia, besøkte nylig Jæren for det aller siste prosjektmøtet i SISTRE-prosjektet. Ansvarlig for gjestene, førsteamanuensis Rhys Evans, sørget for å vise frem det han selv beskriver som «Best of Jæren». Tidligere samlinger har funnet sted i Istanbul, hvor HLB sine studenter og forelesere fikk lære mer Continue Reading

Storsatsing på dialogbasert arealutvikling på Jæren

I eit nytt dialogprosjektet skal HLB og kommunane Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå utforska og utvikla felles visjonar og scenarier for berekraftig arealutvikling på Jæren. Dialog skal utprøvast som metode for reell interessentmedverknad i konkrete arealsaker. Klepp kommune, v/ordførar Ane Mari Braut Nese, er prosjekteigar på vegner av Jærrådet. Professor Dag Jørund Lønning, rektor Continue Reading

Jærsmiå, tankesmie for dialogbasert arealutvikling

I landets første tankesmie av sitt slag, skal interessentane som kjempar om jærlandskapet inviterast opp av skyttargravene og inn rundt det runde dialogbordet. Smia har deltaking frå sentrale personar i jærregionen innanfor landbruk, offentleg planlegging, natur-/kulturvern, friluftsliv og privat næringsliv (utbygging). Utviklinga av Jærsmiå har vore eit samarbeid mellom HLB og Østerhus Tomter AS. Satsinga Continue Reading

Nytt prosjekt: Intensivt landbruk og natur-/kulturvern

Auka matproduksjonen må tyda meir intensiv landbruksdrift. Samtidig møter bonden stadig fleire krav knytt til natur-/kulturvern på eigen gard. Med empirisk fokus på den betente konflikten rundt forvalting av svarthalespove i intensivt driven eng på Jæren, startar HLB no eit prosjekt med mål om å laga ein overførbar modell for korleis aktiv matproduksjon og vern Continue Reading

Kulturarvsamarbeid i Litauen

HLB innleiar hausten 2013 eit prosjektsamarbeid med The Lithuanian Association for Castles and Manors (LACM), ein organisasjon som arbeider for at dei mange herregardane, slotta og borgene i Litauen skal haldast vedlike og koma lokalbefolkning til gode i framtida. I første omgang går ein inn i eit forprosjekt med fokus på kulturarv, lokalsamfunn og verdiskaping. Continue Reading

HLB skal evaluera Jæren vannområde

HLB har vunne ein offentleg anbodsrunde om evalueringa av Jæren vannområde (tidlegare Aksjon Jærvassdrag). Prosjektleiar er forskar ved HLB, Johan Barstad. Oppdragsgjevar er Rogaland Fylkeskommune. Arbeidet skal føregå komande halvår, og det HLB-leia evalueringsteamet består av forskarar frå HLB, Bioforsk Vest og University of Western England. Dette er primært ei organisasjonsevaluering, og fokus vil vere Continue Reading

HLB leiar EU-prosjekt om læring

Det HLB-leia EU-prosjektet SISTRE hadde sitt første planleggingsmøte tidleg i november. Deltakarar frå Noreg, Frankrike og Tyrkia drøfta korleis ein pedagogisk kan leggja best mogleg til rette for vaksne studentar. The SISTRE project focuses on improving understanding and practice in order to improve retention rates for adult students who return to classes after a period away from formal education. Continue Reading

Landbruksbyen Sandnes

HLB og Sandnes kommune innleiar no eit breispektra samarbeid med utgangspunkt i høgskulen sine pågåande forskingssatsingar rundt jordvern, bynært landbruk og entreprenørskap i landbruksnæringa. Samarbeidet inneber at Sandnes blir eit sentralt eksempelområde for forskingsarbeidet ved HLB, og at kommunen difor vil bli nytta aktivt både i nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt. For Sandnes kommune vil forskingsresultat Continue Reading

Reiselivsstrategi for Rogaland

HLB har vunne ein offentleg anbodsrunde om å få leia prosessen rundt utviklinga av ny reiselivsstrategi for Rogaland. Oppdragsgjevar er Rogaland Fylkeskommune, og destinasjonsselskap, utviklingsorganisasjonar, næringsorganisasjonar, transportselskap, enkeltbedrifter og offentleg verkemiddelapparat dannar styrings- og arbeidsgruppa. Prosjektleiar ved HLB er Eli-Grete Høyvik. Første samling i prosjektet fann stad på Preikestolhytta 20 – 21.08 under overskrifta ”Kva Continue Reading

HLB med i europeisk forskarnettverk om bynært landbruk

Forskar/høgskulelektor Johan Barstad ved HLB er med i eit nytt og spennande europeisk forskarnettverk. Det nye nettverket Urban Agriculture (COST Action TD1106) samlast i Aachen, Tyskland 9.-11. juli. Der møter Barstad som ein av to norske representantar. ”På denne samlinga vil 55 fagfolk frå 13 europeiske land møtast. Dette er første møtet og vi vil Continue Reading

Jærbonden som produsent av fellesgode?

HLB gjennomfører eit omfattande forskingsarbeid rundt kollektive oppfatningar og bruk av det opne og landbruksproduserte jærlandskapet. Målsetjinga er å koma opp med arealplanleggingsmodellar som tek effektiv omsyn til alle brukargrupper, men som samtidig byggjer på eit aktivt jordvern. Utgangspunktet for prosjektet Kva er Jæren? Verdien av det landbruksproduserte jærlandskapet for andre brukargrupper er eit av dei Continue Reading

Skal det bu folk i Utbygda?

Med utgangspunkt i den positive utviklinga i den vesle bygda Finnøya i hamsunkommunen Hamarøy set eit HLB-leia formidlingsprosjekt no fokus på framtida for norske utkantbygder. Finnøya har gjennom brei mobilisering klart å snu fråflytting til optimisme og folkevekst. Denne positive utviklinga skjer i ei lita ”utkantbygd” langt frå kommunesenteret Oppeid, og med ei rad utfordringar Continue Reading

HLB leiar storsatsing på hesteturisme rundt Nord-Atlanteren

Kan me bruka våre tradisjonelle hesterasar rundt Nord-Atlanteren på nye måtar innanfor reiselivet? Dette er utgangspunktet for ei storsatsing på hesteturisme som HLB no skal leia. Saman med partnerar i Sogn og fjordane, på Færøyane og på Island, skal høgskulen utvikla nye forretningsmodellar for hesteturisme som koplar saman kystlandskapet, dei mange historiene som lever i Continue Reading

HLB-leia pilotprosjekt om entreprenørskap og høgare utdanning

Våren 2010 lyste Innovasjon Noreg ut 13 millionar kroner (3 millionar øyremerka Nord-Noreg) til norske høgskular og universitet for å utvikla pilotsatsingar rundt integrering av entreprenørskap i høgare utdanning. 24.08 kunne Kommunal og regionaldepartementet og Innovasjon Noreg opplysa at det HLB-leia pilotprosjektet ”Med gründerblikk på bygderessursar” har vunne fram i denne nasjonale tevlinga. Innovasjon Noreg har Continue Reading

HLB med i europeisk utviklingsprosjekt

I sommar vart det klart at HLB er godkjend som ein av 9 partnerar i det europeiske erfaringsutvekslings- og læringsprosjektet Volare (Voice of the Learner as Real Enablement). Prosjektet ligg innanfor EU-programmet Grundtvig Lifelong Learning, og har, i tillegg til HLB, partnerar frå Tyrkia, Hellas, Bulgaria, Romania, Malta, Belgia, Tyskland og Storbritannia. I partnarskapet finn ein Continue Reading

Evaluering av prosjektet ”Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner”

Ei rekkje meir eller mindre parallelle utviklingstrekk – teknologiske endringar, nedgang innanfor tradisjonelle produksjonar, framveksten av  samdrifter og nye krav til bygningsmasse – har  gjort at det i dag finst mange tomme og unytta bygningar i norske gardstun. Desse tomme bygningane kan utgjera ei potensiell kjelde til ny natur- og kulturbasert verdiskaping i distrikta. I Nordland Continue Reading

Ringholmen som ressurs i kulturøkonomien

Stad- og næringsutvikling i kystlandskapet Målsetjinga med dette prosjektet var utvikla ein modell og strategi for korleis konsentrert utbygging av fritidseigedomar i ein kommune betre kan utnyttast som grunnlag for stad- og næringsutvikling. Dette er ei særs viktig problemstilling i ei tid der fritidsbefolkninga er i rask vekst i store delar av bygde-Noreg. Prosjektet hadde Continue Reading